Krajowa Konferencja Bioindykacyjna jest kontynuatorką Krajowych Warsztatów Ekotoksykologicznych, które odbywały się w latach 2011-2013, by od 2014 roku przekszatałcić się w Krajową Konferencję Bioindykacyjną.

Celem jest umożliwienie użytkownikom systemów bioindykacyjnych prezentacji wyników badań, dyskusji oraz wymiany doświadczeń.

Wiodącymi tematami są:

- bioindykacja
- biotesty
- oznaczanie toksyczności aspekty metodologiczne i teoretyczne
- wykorzystanie narzędzi molekularnych w badaniach ekotoksykologicznych, w tym:
- oznaczanie genotoksyczności aspekty metodologiczne i teoretyczne
- oznaczanie aktywności enzymatycznej
- markery genetyczne we wczesnym ostrzeganiu przed zagrożeniem
- wykorzystanie badań toksyczności i genotoksyczności w badaniach środowiskowych i nie tylko
- zastosowania w/w systemów w obszarze praktycznej analizy i oceny toksyczności ścieków, wód powierzchniowych i podziemnych, osadów i substancji w fazie stałej, powietrza oraz wykorzystanie dla potrzeb monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia, gleby, środowiska i oceny ryzyka środowiskowego
- prawo środowiskowe pod kątem wykorzystania metod bioindykacyjnych
- administracyjne postrzeganie wykorzystywania metod bioindykacyjnych i biotestów
- dobrostan środowiska wodnego i glebowego