VIII Krajowa Konferencja Bioindykacyjna

VIII Krajowa Konferencja Bioindykacyjna odbyła się w Krakowie, w dniach 18-20.04.2018.

Gospodarzem spotkania była Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Nagrody:

Za najlepsze prezentacje Komitet Naukowy Konferencji uznał (wg kolejności przedstawiania), ex aequo:

Zmiany ultrastrukturalne w skrzelach ryb jako wskaźnik zanieczyszczenia wód wygłoszoną przez Hannę Lutnicką z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Nowopojawiające się zanieczyszczenia organiczne w odciekach składowiskowych i wodach gruntowych wygłoszoną przez Justynę Kapelewską z Uniwersytetu w Białymstoku

Opakowania produktów żywnościowych jako potencjalne źródło zanieczyszczenia związkami endokrynnie czynnymi wygłoszoną przez Błażeja Kudłaka z Politechniki Gdańskiej

Wykorzystanie metod bioindykacyjnych w monitoringu europejskim, regionalnym i lokalnym - wyniki kilkudziesięciu lat badań poziomu metali ciężkich w środowisku wygłoszoną przez Barbarę Godzik z Instytutu Botaniki PAN w Krakowie. 

Za najlepszy e-plakat uczestnicy Konferencji uznali: 

Wykorzystanie testu Phytotoxkit i Rapidtoxkit F w ocenie toksyczności osadów dennych wygłoszony przez Magdalenę Szarą z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za udział w Konferencji i w panelu dyskusyjnym w sesji "Nowe zagorżenia" wraz z przedstawicielami przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z Gniezna, Krakowa, Lublina, Nowego Sącza, Poznania i Warszawy.

Zdjęcia dostępne są pod linkiem https://www.dropbox.com/sh/z7iw21paq8jsohp/AABU8guu36HSXV0y-e82eaxya?dl=0

Streszczenia prezentacji i e-posterów są dostępne w zakładce Publikacje.

Poniżej można pobrać prezentacje wygłoszone w trakcie KKB-8.

Referat: Technologie geoinformacyjne w monitorowaniu i zarządzaniu środowiskiem. Wężyk Piotr

1P Fototoksyczność leków dla organizmów wodnych - zbędny czy istotny element badań nad lekami w środowisku? Wawryniuk Milena, Drobniewska A., Nałęcz-Jawecki G.

2P Wykorzystanie roślin pływających do usuwania bisfenolu A z wód zanieczyszczonych. Kotowska Urszula, Kapelewska J.

3P   Aktywność Na+ K+ - ATPazy w skrzelach ryb jako wskaźnik zanieczyszczenia wód powierzchniowych herbicydami. Lutnicka Hanna, Pankiewicz L., Bojarski B.

4P   Zmiany ultrastrukturalne w skrzelach ryb jako wskaźnik zanieczyszczenia wód. Lutnicka Hanna, Pankiewicz L., Bojarski B.

5P   Zdolność mikroorganizmów osadu czynnego do regeneracji po ekspozycji na jony metali ciężkich. Wasiela Aleksandra, Matyja K.

6P Zastosowanie baterii biotestów do oceny toksyczności ścieków oczyszczonych odprowadzanych z komunalnych oczyszczalni w zlewni Pilicy. Szklarek Sebastian, Kiedrzyńska E., Mankiewicz-Boczek J.

7P Czy szampon jest niezbędny organizmom wodnym do higieny osobistej? Tankiewicz Maciej, Piróg P., Wolska L.

8P Analiza ryzyka dla ujęć wód podziemnych - propozycja metodyki wykonania na przykładzie ujęcia średniej wielkości. Janson Ewa, Kończak Beata

9P Wykorzystanie termodynamiki sieciowej do opisu zmian dynamiki procesów biologicznych. Matyja Konrad

1E Ocena toksyczności sztucznych substancji słodzących z użyciem bioindykatorów. Chojnacka Justyna, Wawryniuk M., Nałęcz-Jawecki G.

2E   Wskaźniki toksyczności EC glifosatu dla rzęsy drobnej (Lemna minor L.) i dafni (Daphnia magna L.). Sikorski Ł., Baciak M., Bęś Agnieszka, Warmiński K., Adomas B.

Referat: W jaki sposób testować toksyczność w XXI wieku? Bartosz Wielgomas - Gdański Uniwersytet Medyczny

10P Zapewnienie jakości w badaniach ekotoksykologicznych. Kalinowski Radosław

11P Problem mikrozanieczyszczeń organicznych w ściekach oczyszczonych. Rogowska Justyna, Ratajczyk J., Ratajczyk W., Wolska L.

12P Nowopojawiające się zanieczyszczenia organiczne w odciekach składowiskowych i wodach gruntowych. Kapelewska Justyna, Kotowska U., Karpińska J

13P Opakowania produktów żywnościowych jako potencjalne źródło zanieczyszczenia związkami endokrynnie czynnymi. Kudłak Błażej, Szczepańska N., Namieśnik J.

14P   Zależności między zmianami klimatu i eutrofizacją jako wytyczne dla promowania wzrostu toksycznych sinic w wodach powierzchniowych. Mankiewicz-Boczek Joanna

15P   Bezkręgowce w sieciach wodociągowych. Załęska-Radziwiłł Monika

16P Skuteczność usuwania substancji czynnych leków w procesach uzdatniania wody. Nałęcz-Jawecki Grzegorz

17P Przesiewowe metody wykrywania obecności i oznaczania stężeń grup związków jako tania, szybka i wygodna metoda pozyskania informacji o występującym zagrożeniu. Piętowski Grzegorz

18P   Wykorzystanie metod bioindykacyjnych w monitoringu europejskim, regionalnym i lokalnym - wyniki kilkudziesięciu lat badań poziomu metali ciężkich w środowisku. Godzik Barbara, Kapusta P., Szarek-Łukaszewska G.

19P   Czasowo-przestrzenna zmienność depozycji metali ciężkich w Puszczy Niepołomickiej - wyniki długookresowego biomonitoringu z użyciem mchu Pleurozium schreberi. Kapusta Paweł, Godzik B., Szarek-Łukawska G., Stanek M.

20P   Filtry węglowe w usuwaniu substancji odorowych. Berg Andrzej, Michalska M., Tankiewicz M., Staniszewski A., Ratajczyk J., Wolska L.

21P   Mutagenność i genotoksyczność kurzu z pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej. Staszowska Amelia

22P Wybrane aspekty ryzyka zdrowotnego związane z wykonywaniem zawodu fryzjera. Olkowska Ewa, Rogowska J., Skowrońska J., Wolska L.

23P   Wpływ wybranych wtórnych metabolitów roślinnych na ekotoksyczność oraz potencjał biodegradacyjny bakterii glebowych pod kątem zanieczyszczenia herbicydem z grupy fenoksykwasów (2,4-D).  Mierzejewska Elżbieta, Baran A., Urbaniak M.

24P Zawartość węgla organicznego a toksyczność osadów dennych. Baran Agnieszka, Mierzwa-Hersztek M., Gondek K., Szara M., Tarnawski M.

3E Zawartość fosforu i aktywność wybranych enzymów w glebie terenów poeksploatacyjnych kopalń siarki. Koper Jan, Brzezińska M., Lemanowicz J., Siwik-Ziomek A.

4E Ocena ryzyka środowiskowego wybranych pozostałości antybiotyków występujących w osadach południowego Bałtyku. Pazdro Ksenia, Siedlewicz G., Białk-Bielińska M., Borecka M., Stepnowski P.

5E Wykorzystanie testu Phytotoxkit oraz Rapidtoxkit F w ocenie toksyczności osadów dennych. Szara Magdalena, Baran A., Klimkowicz-Pawlas A., Tarnawski M.

6E Ekotoksyczność mieszaniny odpadu pocelulozowego i komunalnego osadu ściekowego. Antonkiewicz J., Baran Agnieszka, Pełka R., Wisła A.

Niektóre z prezentacji, na prośbę autorów, nie są dostępne w pełnej przedstawianej wersji.

Uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy na następną konferencję w 2019 roku w Poznaniu.